ISO 22301:2019

STANDARD ISO 223001 – Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja

Prekid poslovanja je jedan od rizika koji izaziva nemogućnost isporukue proizvoda/usluga, finansijke gubite i narušavanje ugleda organizacije. Svaka organizacija mora da reaguje na incident koji može da prekine ili ugrozi njeno svakodnevno poslovanje. U kojoj meri i koliko brzo će organizacija nastaviti poslovanje i uspostaviti redovne aktivnosti posle incidenta zavisi od organizovanosti i spremnosti orgnizacije da reaguje u nepredvidivim situacijama. 

Upravljanje rizicima kao što su prirodne katastrofe, nestanak struje, sajber napadi, pandemije, ljudske greške i slični incidenti koji dovode do poremećaja, znači da organizacijama treba efikasno upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCM) kako bi im se pomoglo da se brzo oporave od bilo kog nepredvidivog događaja.

ISO 22301:2019 – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – Zahtevi – je međunarodni standard koji opisuje kako upravljati kontinuitetom poslovanja u organizaciji. Glavni cilj standarda je da osigura isporuku proizvoda i/ili usluga kroz analizu uticaja poslovanja, procenu rizika, strategije i planova koje sadrže kako oporaviti najznačajnije aktivnosti u najkraćem mogućem vremenskom roku.

Ovaj standard najčešće vezuju za IT industriju, međutim on je primenljiv na sve organizacije, bez obzira na delatnost i veličinu.

ISO 22301:2019 omogućava organizaciji da demonstrira svoju sposobnost zainteresovanim stranama održavanja kontitnuiteta poslovanja u realnim i potencijalnim vanrednim situacijama.