ISO 31000:2019

ISO 31000:2019 standard se može primeniti tokom postojanja organizacije i na širok spektar aktivnosti, uključujući strategije i odluke, operacije, procese, funkcije, projekte, proizvode, usluge i imovinu.

ISO 31000:2019 standard se može primeniti na svaku vrstu rizika, ma kakva da je njegova priroda, bilo da ima pozitivne ili negativne posledice. Iako ovaj standard pruža generičke smernice, on nema za cilj da promoviše jednoobraznost menadžmenta rizikom u svim organizacijama.

Prilikom projektovanja i primene planova i okvira za menadžment rizikom treba uzeti u obzir različite potrebe specifične organizacije, njene posebne ciljeve, kontekst, strukturu, funkcionisanje, procese, funkcije, projekte, proizvode, usluge ili imovinu i primenjene specifične prakse.

ISO 31000:2019 standard je namenjen da se koristi za harmonizaciju procesa menadžmenta rizikom u postojećim i budućim standardima. On daje zajednički pristup za podršku standardima koji se bave specifičnim rizicima i/ili sektorima, a ne zamenjuje te standarde.

Ovaj standard nije namenjen za sertifikaciju.