HACCP

HACCP – je sistem koji identifikuje, razmatra i kontrolise rizike koji su značajni za sigurnost hrane.
Rizik: Biološki, hemijski ili fizički agens u hrani, ili njeno stanje, sa potencijalom da prouzrokuje nepovoljno delovanje na zdravlje.

Razlozi za HACCP


Potrebe:
– sve veći broj zagađivača,
– sve veća briga o zdravlju zbog higijenskog zagađivanja hrane,
– sve veći rizik od bolesti izazvanih hemijskim problemima u proizvodnji hrane: nove tehnologije i životni stilovi i sve manja otpornost ljudi ,
– svetska trgovina zahteva međunarodnu harmonizaciju.

Prednosti:
– obezbeđuje preventivan sistem za proizvodnju hrane ,
– efektivniji i efikasniji nadzor od strane vlade sa manje inspekcije,
– odgovornost za bezbednost hrane prenosi se na industriju,
– pomaže proizvođačima hrane da budu konkurentniji na svetskom tržištu.

Principi HACCP sistema:
Sistem HACCP sastoji se od sedam sledećih principa:

1. Analiza toka proizvodnje i potencijalnih opasnosti
2. Određivanje kritičkih kontrolnih tačaka (CCP)
3. Utvrđivanje kritičnih granica za svaku CCP
4. Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku CCP
5. Utvrdivanje korektivnih mera za stanje izvan granica
6. Uspostavljnje procedura za verifikaciju kako bi se potvrdilo da HACCP sistem efektivno radi
7. Uspostavljanje dokumentacije i vođenje zapisa.
Kritična kontrolna tačka (CCP): Korak pri kojem može biti primenjena kontrola, bitan je za sprečavanje ili eliminaciju rizika sigurnost hrane ili njegovo svođenje na prihvatljivi nivo.